ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TIP Society
คำนิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
“สมาชิก” หมายถึง ลูกค้า และบุคคลทั่วไป ที่ได้สมัครเป็นสมาชิก TIP Society ซึ่งได้ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของคลับ จนเสร็จสิ้นขั้นตอนตามที่บริษัทฯกำหนด
“การรับสิทธิพิเศษ” หมายถึง การที่สมาชิก TIP Society แจ้งกับทางบริษัทฯ ร้านค้าและบริการที่ร่วมโครงการฯถึงความต้องการในการรับสิทธิพิเศษ หรือของรางวัล ตามที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ใน www.tipsociety.dhipaya.co.th
1. เงื่อนไขทั่วไป
1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับโครงการสมาชิกที่มีชื่อว่า “TIP Society” ซึ่งเป็นโครงการสมาชิกของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อท่านได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก TIP Society หมายเลขสมาชิก หรือ เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆจาก TIP Society หมายความท่านได้รับทราบ และยอมรับกฎเกณฑ์รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆที่ระบุดังต่อไปนี้แล้ว
1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดทำขึ้นเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกัน ให้ใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
2. สถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิก
2.1 ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก TIP Society เป็นทั้งลูกค้าของบริษัทฯ และบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัทฯ โดยแบ่งประเภทสมาชิกตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ดังนี้
TIP Gold หมายถึง สมาชิกที่เป็นลูกค้าที่ทำประกันภัย ทุกประเภท หรือประเภทใด ประเภทหนึ่ง และได้สมัครเป็นสมาชิก TIP Society
TIP Silver หมายถึง สมาชิกที่ไม่ได้เป็นลูกค้า หรือทำประกันภัยกับบริษัทฯ แต่สมัครเป็นสมาชิก TIP Society

2.2 เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกรวมถึงการกรอกข้อมูลในใบสมัครของ TIP Society เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย บริษัทฯอาจขอให้ผู้สมัครสมาชิกแจ้งข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้สมัครได้ (เช่น หมายเลขบัตรประชาชน และวันเกิด) เมื่อบริษัทฯรับผู้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกจะได้รับหมายเลขสมาชิก TIP Society
2.3 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
2.4 สถานภาพของสมาชิก และบัตรสมาชิกของ TIP Society ไม่มีวันหมดอายุ และสามารถอัพเกรดระดับสมาชิกได้
2.5 สมาชิกสามารถใช้สิทธิพิเศษได้ เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่บริษัทฯกำหนด
2.6 สถานภาพสมาชิก และสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิก TIP Society เป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้
2.7 สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทฯ ทั้งทางจดหมาย ส่งมาที่สำนักงานใหญ่ทิพยประกันภัย หรืออีเมลส่งมาที่ tipsociety@dhipaya.co.th บริษัทฯสามารถยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาชิกได้ทุกเมื่อ อันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในการยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก บริษัทฯจะทำการปิดบัญชีสมาชิกนั้น และสมาชิกจะไม่สามารถขอรับสิทธิพิเศษจากโครงการ TIP Society ได้อีก
2.8 ในกรณีที่มีการแจ้งเรื่องใดๆเกี่ยวกับ TIP Society ให้สมาชิกทราบ บริษัทฯจะถือว่าได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสมาชิก เมื่อทำการติดต่อสมาชิก หรือส่งข้อความ (ทั้งทางอีเมล จดหมาย หรืออื่นๆ) ไปยังที่อยู่ของสมาชิก (รวมถึงที่อยู่ทางอีเมล) ที่บริษัทฯได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูล
2.9 สมาชิก 1 ท่าน สามารถมีบัญชีสมาชิกของ TIP Society ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น บริษัทฯอาจทำการแจ้งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีผลต่อบัญชีสมาชิก ให้สมาชิกรับทราบ โดยข้อมูลต่างๆสามารถตรวจสอบได้ทาง www.tipsociety.dhipaya.co.th
2.10 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้ทางเว็บไซต์ www.tipsociety.dhipaya.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ข้อมูลบางรายการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้สมาชิกติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล tipsociety@dhipaya.co.th)
2.11 สมาชิกยอมรับเงื่อนไขในการแสดงบัตรสมาชิก TIP Society การแจ้งหมายเลขสมาชิก หรือรหัสผ่าน เพื่อขอรับสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆจากโครงการ TIP Society
2.12 สมาชิกจองปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆไว้ตามด้านล่างนี้ ในการสมัครและการเป็นสมาชิก TIP Society
• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนกับบริษัทฯ
• ไม่ทำการขาย แลกเปลี่ยน หรือพยายามโอนสิทธิ์ ในการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จาก TIP Society ไม่ว่าทางใด
• ไม่ใช้สิทธิพิเศษต่างๆจากการเป็นสมาชิก TIP Society ในทางที่ไม่เหมาะสม
• ไม่กระทำการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ TIP Society ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ TIP Society ไม่ว่าทางใด
• ติดตามและตรวจสอบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกทาง www.tipsociety.dhipaya.co.th
• แจ้งข้อมูลตามที่ทางบริษัทฯเรียกขอ เพื่อใช้ยืนยันการได้รับสิทธิใดๆก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับ TIP Society ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลจากกรมธรรม์ประกันภัย
3. การอัพเกรดสถานภาพสมาชิก
3.1 ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ “การอัพเกรดสถานภาพสมาชิก” หมายถึง การที่สมาชิก TIP Society ได้รับสิทธิเลื่อนสถานภาพสมาชิกที่มีสิทธิพิเศษที่สูงขึ้นหรือมากกว่า
3.2 สมาชิกประเภท TIP Gold เมื่อมีจำนวนค่าเบี้ย หรือกรมธรรม์ หรือคะแนนสะสม ตามที่บริษัทฯกำหนดจะได้เลื่อนสถานภาพสมาชิกที่มีสิทธิพิเศษที่สูงขึ้นหรือมากกว่า
3.3 สมาชิกประเภท TIP Silver เมื่อซื้อประกันภัยประเภทใด ประเภทหนึ่งของบริษัทฯ หรือมีคะแนนสะสมตามที่บริษัทฯกำหนด จะได้อัพเกรดเป็นสมาชิกประเภท TIP Gold
3.4 บริษัทฯอาจทำการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการอัพเกรดสถานภาพสมาชิกบางประเภทเป็นครั้งคราว ในกรณีที่เงื่อนไขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ ให้เงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่าและถือว่าสมาชิกยอมรับในเงื่อนไขนี้
3.5 การรักษาสถานภาพสมาชิกประเภท TIP Gold สมาชิกจะต้องยังคงเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ ที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่ในขณะนั้น
4. การลดสถานภาพสมาชิก
4.1 บริษัทฯอาจทำการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดสถานภาพสมาชิกเป็นครั้งคราว ในกรณีที่เงื่อนไขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ ให้เงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่าและถือว่า
สมาชิกยอมรับในเงื่อนไขนี้

5. คะแนน TIP Point
TIP Point คือ คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิก TIP Society มีการซื้อประกันภัย หรือ ทำกิจกรรมต่างๆตามที่บริษัทฯกำหนด
5.1 การคำนวณคะแนนสะสม TIP Point และเงื่อนไขการสะสม
• ทุกการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยทุกประเภท สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม TIP Point 1 คะแนน
• คะแนนสะสม TIP Point ที่ได้จากการคำนวณจะแสดงเป็นจำนวนเต็มเสมอ ถ้าค่าที่ได้เป็นทศนิยมจะปัดลงเป็นจำนวนเต็มทุกครั้ง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย 13,765 บาท หารด้วย 25 สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 550 คะแนน
• สมาชิกประเภท TIP Gold ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท หรือประเภทใดประเภทหนึ่ง จะได้รับคะแนนสะสม TIP Point
• สมาชิกประเภท TIP Gold ไม่มีการเคลม หรือเคลมประกันภัยน้อย ต่อเดือนจะได้รับคะแนนสะสม TIP Point
• สมาชิกประเภท TIP Gold ใช้แอปพลิเคชัน TIP Flash Claim ในการเคลมประกันภัยจะได้รับคะแนนสะสม TIP Point
• สมาชิก TIP Society ใช้แอปพลิเคชัน TIP Insure ในการตรวจสภาพรถก่อนการทำประกันภัยรถยนต์ จะได้รับคะแนนสะสม TIP Point
• ทุกการสมัครแอปพลิเคชันต่างของบริษัทฯ สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม TIP Point
• ทุกการใช้งานในฟังชั่นต่างๆของแอปพลิเคชัน TIP Insure จะได้รับคะแนนสะสม TIP Point
• สมาชิก TIP Society ร่วมกิจกรรมต่างๆที่บริษัทฯกำหนดขึ้น จะได้รับคะแนนสะสม TIP Point ซึ่งแต่ละกิจกรรมอาจได้รับคะแนนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
ของบริษัทฯ

5.2 TIP Point จะได้รับการสะสม ภายในวันหลังจากมีการซื้อประกันภัย หรือร่วมกิจกรรม ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะไม่มีวันหมดอายุ
5.3 การสะสม TIP Point ไม่มีผลย้อนหลัง สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกหลังจากซื้อประกันภัยของบริษัทฯ (และเงื่อนไขอื่นๆที่อาจมีการระบุเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ www.tipsociety.dhipaya.co.th
5.4 สมาชิกแจ้งรหัสสมาชิก TIP Society หรือแจ้งสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในการสะสมคะแนน TIP Point ของสมาชิกเอง
6. การขอรับสิทธิพิเศษ
6.1 สิทธิพิเศษที่ได้รับมีการจำกัดจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง (รวมถึงการระงับ และการยกเลิก) สิทธิพิเศษต่างๆ และการจำกัดจำนวนเป็นครั้งคราว ตามที่เห็นสมควร บริษัทฯอาจทำการเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ที่ต่างจากที่สมาชิกแจ้งความต้องการ ในกรณีนี้บริษัทฯจะพิจารณาถึงมูลค่า และลักษณะของสิทธิพิเศษทดแทน ให้ใกล้เคียงกับของสิทธิพิเศษเดิมที่สมาชิกต้องการ
6.2 การรับสิทธิพิเศษสามารถกระทำได้ตามที่ระบุไว้ใน www.tipsociety.dhipaya.co.th
6.3 บริษัทฯอาจทำการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับสิทธิพิเศษบางประเภทเป็นครั้งคราว ในกรณีที่เงื่อนไขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ ให้เงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่า และถือว่าสมาชิกยอมรับในเงื่อนไขนี้
6.4 สมาชิกจะต้องอยู่ในประเภทสมาชิกที่มีการกำหนดให้สิทธิพิเศษสำหรับประเภทสมาชิกนั้นๆ ณ เวลาที่ทำการขอสิทธิพิเศษ
7. พันธะและหน้าที่
7.1 เงื่อนไขต่างๆที่ระบุในข้อตกลงนี้ ถือเป็นข้อผูกพันที่บริษัทฯมีต่อสมาชิก ในการทำหน้าที่ต่างๆต่อไปนี้ ตราบใดที่บริษัทฯยังดำเนินโครงการ TIP Society
• การรับสมัครสมาชิกจากผู้ที่สนใจ และดำเนินการรับเข้าเป็นสมาชิก TIP Society
• จัดมอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกที่ขอรับสิทธิ
• จัดส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับ TIP Society ไปยังอีเมลที่สมาชิกแจ้งไว้
7.2 บริษัทฯไม่สามารถรับประกันการมอบสิทธิพิเศษใดๆก็ตาม ที่สมาชิกแจ้งความประสงค์มาเพื่อขอรับสิทธิพิเศษนั้นๆ อนึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ถอน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มจำนวนสิทธิพิเศษต่างๆ
7.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกฎเกณฑ์ สิทธิพิเศษหรือเงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการ TIP Society บางส่วน หรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ บริษทฯจะถึอว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ในการรับรู้ถึงกฎเกณฑ์ สิทธิพิเศษ และเงื่อนไขต่างๆของ TIP Society ที่ใช้ในปัจจุบัน
8. สิทธิส่วนบุคคลและข้อความอิเลคโทรนิก
8.1 สมาชิกตกลงยอมรับข้อปฏิบัติทางด้านล่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่ให้ไว้กับบริษัทฯอันเนื่องมาจากโครงการ TIP Society
8.2 บริษัทฯสามารถนำข้อมูลของสมาชิกที่ให้ไว้มาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการดังนี้
• ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะที่มีต่อสมาชิก
• เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้ให้บริการที่ถือเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งมีส่วนในการให้บริษัทฯปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะที่มีต่อสมาชิก
• ทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่อสมาชิก
• พยายามพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของลูกค้าสัมพันธ์ (ทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้า การริเริ่มทางการวิจัยและการตลาด และการวิเคราะห์)
• ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆของรัฐบาล หรือของตัวแทนศาล
8.3 โอนย้ายข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไป หรือมายังประเทศไทย เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ชัดเจน
8.4 ข้อมูลส่วนตัวที่สมาชิกให้ไว้กับบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้ยังสำนักงานใหญ่ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการกระทำใดๆเพื่อความแน่ใจในความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯมี บริษัทฯสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวต่างๆของสมาชิกได้ โดยยึดถือหลักตามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลทุกมาตราที่บังคับใช้
9. ขอบข่ายความรับผิดชอบ
9.1 หากข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ข้อใดไม่มีผลผูกพันและผลใช้บังคับตามกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ผลผูกพันและการใช้บังคับ ข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
9.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆที่ตามมาเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ ให้ถือเป็นข้อกำหนดของสัญญาในโครงการ TIP Society ที่มีต่อสมาชิก
9.3 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ TIP Society ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการยินยอมหรือปฏิเสธ ที่จะมอบสิทธิพิเศษใดๆ แม้ว่าการสูญหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายนั้นๆ เกิดจากการเพิกเฉย หรือแม้แต่เป็นสิ่งที่บริษัทฯสามารถควบคุมได้